Leveringsvoorwaarden zakelijk

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Just Tape It ™ zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Just Tape It ™ worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Just Tape It ™ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Just Tape It ™ zijn vrijblijvend en Just Tape It ™ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Just Tape It ™. Just Tape It ™ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Just Tape It ™ dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op leveringen tot € 45,– inclusief BTW worden € 2,95 behandelings- en portokosten berekend. Voor zendingen vanaf  € 45,– netto inclusief  BTW zijn deze kosten voor rekening van Just Tape It ™.

3.2 Betaling kan geschieden per postbode (onder rembours), via een storting op bankrekening NL89 ABNA 0524.7439.32 t.n.v. Just Tape It B.V. in Zwolle of middels een éénmalige machtiging.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Just Tape It ™.

Artikel 4. Levering

4.1 Eventuele door Just Tape It ™ opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Just Tape It ™ verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Just Tape It ™ geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Beeldmerken, die eigendom zijn van Just Tape It ™ mogen absoluut niet zonder schriftelijke toestemming door derden worden gebruikt. Voorbeelden van deze beeldmerken zijn:

6.2 Just Tape It ™ garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Just Tape It ™ daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Just Tape It ™ de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Just Tape It ™ te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Just Tape It ™, dan wel tussen Just Tape It ™ en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Just Tape It ™, is Just Tape It ™ niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Just Tape It ™.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Just Tape It ™ ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Just Tape It ™ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Just Tape It ™ kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Just Tape It ™ schriftelijk opgave doet van een adres, is Just Tape It ™ gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Just Tape It ™ schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Just Tape It ™ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Just Tape It ™ deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Just Tape It ™ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Just Tape It ™ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Just Tape It ™ is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Disclaimer

12.1 De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Lees voor gebruik van de op deze site gekochte producten altijd de informatie van de fabrikant van de producten (verpakking, etiket en bijsluiter) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts, specialist of fysiotherapeut, zeker bij blijvende klachten of aandoeningen. Alle informatie op de website – daaronder valt ook informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandelingen – is alleen voor informatieve doeleinden bestemd. Het is geen vervanging van het advies van een (eigen) arts, specialist, fysiotherapeut of informatie op een productverpakking, etiket of in een bijsluiter. Just Tape It™  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijwerkingen, klachten, gezondheidsproblemen of lichamelijk letsel die voortvloeien uit of te herleiden zijn naar het gebruik van de op deze site aangekochte producten.